Regulamin

CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Gminy Mielnik i regionu Podlasia.
 3. Integracja środowiska biegaczy terenowych i ultra.
 4. Promocja turystyki biegowej, walorów przyrodniczych i kulturowych Podlasia.

ORGANIZATORZY

 Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego
 Gmina Mielnik

 Dyrektor Biegu: Konrad Kacprzak
 tel. 691 385 488
 e-mail: konrad@fundacjaumn.pl

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 PGE Ultramaraton Nadbużański odbędzie się w sobotę 16 września 2023 roku w Mielniku.
 Start / meta / Dekoracje: przy Stadionie MKS Mielnik, u zbiegu ulic Zamkowej i Białej.
 Biuro Zawodów / Depozyt: Stadion MKS Mielnik, u zbiegu ulic Zamkowej i Białej.

HARMONOGRAM:
Piątek, 15.09.2023 r.
16:00 – 21:30 – Biuro Zawodów

Sobota, 16.09.2023 r.
5:15 – 6:00 – Biuro Zawodów – Szmergiel
6:00 – Start – Szmergiel
8:00 – 9:30 – Biuro Zawodów – Chazior
9:00 – 10:00 – Biuro Zawodów – Piston (biegi dla dzieci)
10:00 – 12:00 – Biuro Zawodów – Szpurt
10:00 – Start – Chazior
10:30 – Start – Piston (biegi dla dzieci)
11:30 – Dekoracje – Piston
12:30 – Start – Szpurt
16:30 – Zamknięcie mety Szpurt, Chazior
16:30 – Dekoracje zwycięzców + Kartacz Party
17:00 – Zamknięcie mety Szmergiel

TRASA

1. PGE Ultramaraton Nadbużański zostanie rozegrany na trzech dystansach:

SZMERGIEL

 • Dystans ok. 69 km (jedna pętla)
 • Limit czasu: 11 godzin
 • Punkty ITRA: 3
 • Na trasie będzie 5 punktów kontrolno-odżywczych:
   • P1 Niemirów (ok. 16 km trasy) – wyjście z punktu najpóźniej o 8:25
   • P2 Koterka (ok. 27 km trasy) – wyjście z punktu najpóźniej o 10:00
   • P3 Adamowo (ok. 37 km trasy) – wyjście z punktu najpóźniej o 11:30
   • P4 Sutno (ok. 47 km trasy) – wyjście z punktu najpóźniej o 13:00
   • P5 Wieża (ok. 61 km trasy) – wyjście z punktu najpóźniej o 14:55

 

CHAZIOR

 • Dystans ok. 40 km (jedna pętla)
 • Limit czasu: 6,5 godziny
 • Punkty ITRA: 2
 • Na trasie będą 2 punkty kontrolno-odżywcze:
  • P4 Sutno (ok. 19 km trasy) – wyjście z punktu najpóźniej o 13:00
  • P5 Wieża (ok. 32 km trasy) – wyjście z punktu najpóźniej o 14:55

 

SZPURT (bieg i Nordic Walking)

 • Dystans ok. 16 km (jedna pętla)
 • Limit czasu: 2,5 godziny (bieg) / 3,5 godziny (NW)
 • Na trasie będzie 1 punkt kontrolno-odżywczy:
  • P5 Wieża (ok. 9 km trasy) – wyjście z punktu najpóźniej o 13:55 (bieg) / 14:30 (NW)

2. Punkty kontrolne są jednocześnie punktami odżywczymi. Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników oraz przewidywany czas, w jakim Uczestnicy powinni dotrzeć do mety, tak aby zmieścić się w limicie czasowym dla Biegu, na punktach żywieniowych obowiązywać będą limity czasu. Przekroczenie limitu czasu określonego dla danego punktu powoduje automatyczne zakończenie rywalizacji dla Uczestnika. Każdy Uczestnik niemieszczący się w limicie czasu musi zejść z trasy w punkcie żywieniowym. Punkty żywieniowo-kontrolne będą zamykane bezpośrednio po upływie ustalonego na punkcie limitu czasu.

3. Trasy przebiegać będą w większości drogami polnymi, leśnymi i gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi. Możliwe są odcinki przebiegające wzdłuż dróg publicznych i innych, którymi odbywać się będzie regularny ruch drogowy – Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.

4. Na trasie Nordic Walking będą sędziowie oceniający technikę marszu. Wprowadzone zostają kary czasowe za nieprawidłową technikę:
– pierwsze upomnienie (+30 sek.)
– drugie upomnienie (+60 sek.)
– trzecie upomnienie – dyskwalifikacja (oddanie numeru startowego)
Kary zostaną doliczone do wyniku końcowego zawodnika.

5. Trasy wszystkich dystansów będą oznaczone czerwono-biało taśmą z logo biegu.
Dodatkowo, newralgiczne miejsca będą oznakowane w postaci tablic ze strzałkami.

6. Punkty odżywcze zaopatrzone będą w: wodę, colę, izotonik, ciasta z owocami, owoce świeże i suszone, przekąski.

7. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w trasie Biegu do 7 dni przed startem.

UCZESTNICTWO

1. Aby wziąć udział w PGE Ultramaratonie Nadbużańskim należy spełnić następujące warunki:
  • być w bardzo dobrym stanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej
  • najpóźniej w dniu 16.09.2023 roku mieć ukończone 18 lat
  • zapoznać się i zaakceptować Regulamin imprezy
  • zarejestrować się na bieg za pośrednictwem formularza elektronicznego oraz w ciągu 7 dni od zapisu dokonać opłaty startowej. Osoby, które nie wniosą opłaty startowej w terminie będą usuwane z listy startowej. Zapisy w Biurze Zawodów będą możliwe, jeśli nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń online.
  • odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów – UPOWAŻNIENIE do odbioru pakietu przez osobę trzecią do pobrania – na dole strony
  • podpisać własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
2. Wysokości opłat startowych:
Do 31.03.2023 r. Do 31.07.2023 r. Od 01.08.2023 r.
Szmergiel 159 PLN 169 PLN 189 PLN
Chazior 119 PLN 129 PLN 149 PLN
Szpurt 89 PLN 99 PLN 119 PLN
3. W razie rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. 4. Organizatorzy przyznają bezpłatne pakiety startowe na dowolnie wybrany dystans dla zwycięzców PGE Ultramaratonu Nadbużańskiego 2022. Zwolnienie z opłaty startowej dotyczy osób, które zajęły miejsca I-III w kategorii Open w klasyfikacjach: Szpurt, Chazior, Szurganiec, Szmergiel w 2022 roku. 5. Organizatorzy dopuszczają przepisanie pakietu na inną osobę do dnia 10.09.2023 roku. Przepisanie pakietu musi zostać ustalone z Organizatorem i zgłoszone drogą mailową. Nie ma możliwości przepisania na inną osobę pakietu bezpłatnego, o którym mowa w pkt. 3. 6. Zmiana dystansu biegu (pod warunkiem dostępności miejsc) będzie możliwa do dnia 10.09.2023 r. Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę w opłacie startowej zgodnie z tabelą opłat na dany dzień. W przypadku zmiany dystansu na niższy nie ma możliwości zwrotu różnicy w wysokości opłaty startowej. 7. Limit uczestników łącznie na wszystkich dystansach wynosi 800 osób. Szmergiel – 100 osób, Chazior – 300 osób, Szpurt – 400 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników. 8. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w Biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, a także możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci. 9. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku z występowaniem stanu epidemii SARS-CoV-2. 10. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia osobiście pisemnego oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według wzoru Organizatora, dostępnego na stronie biegu oraz w Biurze Zawodów. Złożenie takiego oświadczenia jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w zawodach – Organizator może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia. 11. Każdy Uczestnik Biegu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, danych osobowych i wyników sportowych, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych. 12. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się po wyznaczonej trasie i stosowania do poleceń Organizatora, Policji oraz służb porządkowych Organizatora. 13. Na całej trasie Biegu obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na trasie (wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach). 14. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa w biegu z psem, z zastrzeżeniem, iż właściciel powinien być zaopatrzony w uprząż (ze względu na zwierzęta w lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze itp.) oraz zachować szczególną uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników Biegu. 15. Organizator dopuszcza korzystanie na trasie z kijów biegowych. 16. Pomoc osób trzecich podczas Biegu jest dozwolona wyłącznie w punktach kontrolnych/odżywczych pod warunkiem, że osoby pomagające nie powodują utrudnień w korzystaniu z punktu odżywczego pozostałym Uczestnikom. 17. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania Biegu, zmiany terminu Biegu lub odwołania Biegu w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych oraz z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu Uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania Biegu. 18. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 17 skutkujących odwołaniem Biegu, Organizator dokona zwrotu opłaty startowej jedynie w części niewydatkowanej zgodnie z zapisem Części „ŚWIADCZENIA, PAKIET STARTOWY” Regulaminu.

ŚWIADCZENIA,
PAKIET STARTOWY

1. Każdy uczestnik w ramach opłaty startowej otrzymuje:

 • Skarpety biegowe
 • Numer startowy z jednorazowym chipem do pomiaru czasu i 4 agrafki
 • Elektroniczny pomiar czasu
 • Zabezpieczenie medyczne na trasie
 • Punkty odżywcze na trasie
 • Posiłek regeneracyjny na mecie
 • Pamiątkowy medal na mecie dla wszystkich, którzy ukończą bieg w limicie czasu

2. Podczas rejestracji elektronicznej istnieje możliwość zakupu koszulki biegowej marki Attiq w cenie 69 zł.

3. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnych kubeczków, na punktach nie będzie jednorazowych kubeczków do picia.

4. Z uwagi na ograniczenie użycia plastiku w pakietach startowych nie będzie worków na depozyt. Zalecamy posiadanie własnych toreb/worków (podpisanych numerem startowym).

5. Ewentualne dodatkowe świadczenia uzależnione będą od pozyskanych sponsorów.

KLASYFIKACJE
I NAGRODY

1. W biegach zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na każdym dystansie otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe i finansowe.

 SzmergielChaziorSzpurt
I miejsce500 PLN500 PLN500 PLN
II miejsce400 PLN400 PLN400 PLN
III miejsce300 PLN300 PLN300 PLN

2. W biegach w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zdobywcy miejsc I – III na każdym dystansie otrzymują pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

Klasyfikacje wiekowe:

  • Młodość – osoby do 39 r. ż.
  • Doświadczenie – osoby od 40 r. ż.

Warunkiem nagradzania klasyfikacji wiekowej jest udział min. 3 zawodników w danej kategorii.

3. W marszu Nordic Walking zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.

2. Zawodnicy przez cały czas uczestnictwa w Biegu zobowiązani są posiadać:

  • naładowany telefon komórkowy, z którego istnieje możliwość wykonywania połączeń, a numer telefonu został podany Organizatorowi w zgłoszeniu na bieg,
  • własny kubeczek do picia (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków),
  • numer startowy przypięty w widocznym miejscu z przodu,
  • na dystansie Szmergiel – włączony lokalizator GPS otrzymany w pakiecie startowym.

3. Oprócz wyposażenia obowiązkowego Organizator zaleca posiadanie:

  • folia NRC,
  • plecak biegowy /nerka,
  • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra,
  • strój dopasowany do warunków atmosferycznych,

4. Na całej trasie Biegu obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania najwyższej ostrożności na odcinkach dostępnych dla ruchu drogowego lub wzdłuż takiej drogi.

5. Jeśli w trakcie zawodów dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora lub odpowiednie służby.

6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu Uczestnikowi w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją.

7. Każdy Uczestnik ma bezwzględny obowiązek poinformować Organizatora o rezygnacji z kontynuowania biegu. Informacja powinna być przekazana telefonicznie na podany przez Organizatora numer telefonu alarmowego. W przypadku chęci rezygnacji uczestnik powinien, w miarę możliwości, zrobić to w jednym z Punktów Kontrolnych, informując o tym fakcie obsługę Punktu.

8. W przypadku uchybienia przez Uczestnika obowiązkowi poinformowania Organizatora o rezygnacji z biegu i zejściu z trasy, Uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej podjętej przez współpracujące z Organizatorem służby zabezpieczające trasę oraz zobowiązany do naprawienia szkód Organizatora i innych osób.

9. W razie kontuzji, wypadku lub uszkodzenia ciała należy zadzwonić pod numer alarmowy podany przez Organizatora i oczekiwać na przyjazd ratowników do przybliżonej lokalizacji.

10. Pomoc medyczna ma prawo do wyłączenia Uczestnika z Biegu. Taka decyzja jest ostateczna.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego z siedzibą w Siedlcach.

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych dostępny jest kontakt mailowy: sylwia@fundacjaumn.pl

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie prowadzenia zapisów, przygotowania pakietów startowych, ogłoszenia wyników, informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych oraz w celu promocji imprez organizowanych przez Fundację, na podstawie zgody oraz prawnie usprawiedliwionego interesu, jakim jest: organizacja i promocja imprez, zapewnienie obsługi usług płatniczych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Przetwarzanie danych, o których mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, miejscowości, klubu, daty urodzenia i płci na stronie internetowej Biegu: www.ultramaraton.mielnik.com.pl, oficjalnym profilu Biegu na Facebooku: https://www.facebook.com/ultramaratonnadbuzanski/ oraz za pośrednictwem witryny: https://domtel-sport.pl/

5. Dane osobowe dla celów statystycznych, archiwizacyjnych i marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych.

7. Uczestnik może skorzystać z prawa do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Biegu.

10. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii i filmów w relacji i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w tym do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

2. Informacje o zmianach w Regulaminie będą zamieszczane na stronie internetowej Biegu.

3. Zgłoszenie na Bieg oznacza równocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie zapisów, przygotowania pakietów startowych, podania wyników, informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych.

4. W razie dyskwalifikacji Uczestnikom nie przysługuje zwrot wpisowego.

5. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator lub Sędzia główny.

6. Zapisanie się na bieg jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

7. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może dyskwalifikacją Uczestnika.