Regulamin Piston

CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania wśród dzieci jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Gminy Mielnik i regionu Podlasia.

ORGANIZATORZY

 1. Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego
 2. Gmina Mielnik

Dyrektor Biegu: Konrad Kacprzak
tel. 691 385 488 e-mail: konrad@fundacjaumn.pl

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

Biegi dla dzieci w ramach PGE Ultramaratonu Nadbużańskiego odbędą się 16 września 2023 roku w Mielniku.
Biuro Zawodów: przy Stadionie MKS Mielnik, u zbiegu ulic Zamkowej i Białej.
Start / Meta / Dekoracje: Stadion MKS Mielnik, u zbiegu ulic Zamkowej i Białej.

HARMONOGRAM:
Sobota, 16.09.2023 r.
09:00 –10:00 – Biuro Zawodów (odbiór pakietów startowych, w przypadku wolnych miejsc – zapisy)
10:30 – Start biegów dla dzieci:
– 200 m – dziewczynki 6-7 lat
– 200 m – chłopcy 6-7 lat
– 300 m – dziewczynki 8-9 lat
– 300 m – chłopcy 8-9 lat
– 400 m – dziewczynki 10-11 lat
– 400 m – chłopcy 10-11 lat
– 600 m – dziewczynki 12-13 lat
– 600 m – chłopcy 12-13 lat
ok. 11:30 – Dekoracje zwycięzców

TRASA

 1. Trasy wszystkich biegów zostaną wytyczone na boisku sportowym w Mielniku.
 2. Długość trasy zależy od wieku uczestników:
  • Dzieci w wieku 6-7 lat – bieg na 200 m
  • Dzieci w wieku 8-9 lat – bieg na 300 m
  • Dzieci w wieku 10-11 lat – bieg na 400 m
  • Dzieci w wieku 12-13 lat – bieg na 600 m

UCZESTNICTWO

 1. W biegach dla dzieci mogą wziąć udział zawodnicy w wieku 6-13 lat. O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia dziecka.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegach dla dzieci jest podpisanie, wypełnienie i oddanie w Biurze Zawodów Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w Biegu z podpisem Rodzica bądź Opiekuna Prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Podpisanie Oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Rejestracja na biegi dla dzieci odbywa się do dnia 10.09.2023 roku do godz. 23:59 za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie: https://ultramaraton.najbuzanski.pl/zapisy/
 4. W ciągu 7 dni od rejestracji należy dokonać opłaty startowej w wysokości 19 zł. W przypadku braku wpłaty w terminie, zgłoszenia będą usuwane z listy startowej.
 5. Zapisy w Biurze Zawodów w dniu Biegu będą możliwe, jeśli nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń online.
 6. Limit uczestników na wszystkich dystansach łącznie wynosi 100 osób. O udziale w Biegu decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej, nie kolejność zgłoszeń elektronicznych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników.
 8. W razie rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 9. Podpisując Oświadczenie rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku dziecka, danych osobowych i wyników sportowych, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.
 10. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych zagrażających życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu bądź klęsk żywiołowych bez możliwości zwrotu wpisowegod

ŚWIADCZENIA,
PAKIET STARTOWY

Każdy uczestnik w ramach opłaty startowej otrzymuje:
 • Numer startowy
 • Pamiątkową koszulkę
 • Wodę na mecie
 • Pamiątkowy medal na mecie

NAGRODY

Trzy pierwsze dziewczynki i trzech pierwszych chłopców w biegach na poszczególnych dystansach otrzymuje dyplom i pamiątkową statuetkę.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Rodzice/opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika biegu, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.
 2. Zabrania się biegu w asyście rodzica/opiekuna na trasie.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie imprezy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego z siedzibą w Siedlcach.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych dostępny jest kontakt mailowy: sylwia@fundacjaumn.pl
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie prowadzenia zapisów, przygotowania pakietów startowych, ogłoszenia wyników, informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych oraz w celu promocji imprez organizowanych przez Fundację, na podstawie zgody oraz prawnie usprawiedliwionego interesu, jakim jest: organizacja i promocja imprez, zapewnienie obsługi usług płatniczych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, miejscowości, klubu, daty urodzenia i płci na stronie internetowej Biegu: www.ultramaraton.mielnik.com.pl, oficjalnym profilu Biegu na Facebooku: https://www.facebook.com/ultramaratonnadbuzanski/ oraz za pośrednictwem witryny: https://domtel-sport.pl/
 5. Dane osobowe dla celów statystycznych, archiwizacyjnych i marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik może skorzystać z prawa do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Biegu.
 10. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii i filmów w relacji i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w tym do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Informacje o zmianach w Regulaminie będą zamieszczane na stronie internetowej Biegu.
 3. Zgłoszenie na Bieg oznacza równocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie zapisów, przygotowania pakietów startowych, podania wyników, informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych.
 4. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator lub Sędzia główny.
 5. Zapisanie się na bieg jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może dyskwalifikacją Uczestnika.